Els equips de professionals que atenen les persones amb malalties avançades incorporen cada cop més la figura del voluntari dins els seus equips. Un principi bàsic del model d’atenció en cures pal·liatives per donar respostes a necessitats personals i socials del malalt i de la seva família és afavorir el vincle amb la societat. És conegut que la relació i el recolzament per part d’altres persones incrementa el benestar.
La relació d’ajut que pot oferir la persona voluntària és molt important per poder mantenir en moments donats aquesta xarxa, així com per establir vincles per tal de que el malalt es segueixi sentint part de la societat.
Petits fets que normalment no es valoren de manera suficient, en situacions de crisis o de malaltia prenen un gran valor per la persona: com el poder seguir anar a comprar, el fet d’alleugerir la carrega del cuidador, disposar de companyia, etc..
Partim del convenciment de que el voluntari és la persona que pot oferir aquesta relació d’ajuda al malalt i els seus familiars, des de l’àmbit social a través d’una relació especial i desinteressada.

El voluntariat és un recurs més que es pot posar a disposició dels equips professionals, familiars i persones malaltes. Actualment, La creixent demanda de serveis augmenta inclús de manera més veloç que el recursos dels que es disposa.
 “Llavors de vida” és un projecte ideat per la Fundació Hospital que es proposa organitzar l’acompanyament des del voluntariat al final de la vida. Avarca tota la comarca del Maresme i la ciutat de Mataró.

Per donar respostes des de dues vessants.
1. Promoure el suport i l’acompanyament de les persones amb malaltia avançada per afavorir el seu benestar. Des de la perspectiva d’una atenció integral (bio-psico-social) el vincle amb la societat i el suport social suposa un element clau per reduir el patiment inherent a la situació de malaltia, dependència i vulnerabilitat.
2. Oferir ajuda pràctica o emocional als familiars. Com per exemple, oferir un espai de temps en el que els familiars es poden deslliurar d’alguna tasca o fer-se càrrec del malalt i de la seva autocura des de la tranquil·litat.
El projecte “Llavors de vida” té com a objectiu capacitar adequadament a les persones voluntàries, per tal de que puguin desenvolupar la seva acció de la millor manera possible i afavorint per altra banda el seu enriquiment personal a través de la experiència del voluntariat.
La tasca voluntària es realitza en col·laboració amb els equips interdisciplinaris que realitzen atenció a persones amb malalties avançades.
 Actualment tenim manca de voluntaris a tota la comarca, per aquest fet som aquí. Per explicar que fa un voluntari en aquest àmbit tan específic, sovint ens trobem davant de moltes preguntes que els i ve a la gent que vol portar a terme aquest tipus de tasca.

Tothom pot ser voluntari en aquest àmbit?
NO
Les persones que decideixin formar part d’aquest grup de voluntaris especialitzats han de ser conscients del moment personal en el que es troben. És necessari que els seus dols estiguin resolts i tinguin certa maduresa personal.
Maduresa emocional, és a dir, capacitat de gestionar les pròpies emocions, apropament a la realitat de la mort i sensibilitat cap el patiment, capacitat d’acollida, d’escolta activa i comprensió, capacitat per treballar en equip, creativitat i innovació, capacitat d’aprendre noves estratègies i enfoc de la vida.

Quins requisits es necessiten?
Ser major de 21 anys
Disponibilitat de temps suficient per realitzat l’activitat.
Disponibilitat horària
Coneixement/ formació específica
Treballar segons el model d’atenció dels equips i del programa de voluntariat
Capacitats/habilitat especifiques del programa
Disponibilitat de vehicle per desplaçaments, depenen del lloc d’acció.

Què fa un voluntari, quant està amb el malalt?
Donar suport i companyia, Lectura, Donar conversa, Jocs i activitats de lleureAcompanyar els malalts, principalment aquells que estan sols.Descarregar els cuidadors algunes estones, a través del acompanyament i l’oci.Fomentar l’autonomia del malalt. Realitzar petits encàrrecsReforçar els vincles del malalt amb l’entorn mèdic, familiar i social.

Quines actituds ha de tenir el voluntari?
Tacte, diplomàcia i discreció, no fer ostentació, caliu humà, amabilitat i respecte, saber escoltar, ser pacient i tolerant, constant i responsable, perseverant, creatiu, coneixement i domini dels propis sentiments, cooperant amb la resta de l’equip, dinàmic i positiu, capacitat per mantenir el secret professional.

Com a voluntari, i si m’afecta?

Hi ha un seguiment constant sobre com està el voluntari i un seguiment de la seva acció i del seu estat emocional. No podem oblidar que el voluntari és una persona i tot que s’està formant constantment també te la seva vida i els seus maldecaps.
Es respecta molt el moment amb el que es troba la persona que fa acció voluntària, els professionals dels diferents equips fan una tasca extraordinària de seguiment.
Com arriben les demandes de voluntari?
Quant els equips ho veuen necessari ofereixen la possibilitat el malalt i a la seva família d’incorporar aquesta figura.
Només quant el malalt i la família ho demana s’activa el voluntariat.
Quin compromís suposa per la persona voluntària?
Quant s’acaba la formació especifica, el voluntari entra a formar part del grup de voluntaris de llavors de vida.
I tot i que no porti a terme acció hi ha d’haver un compromís de seguir la formació i de participar en el grup de seguiment que es fa cada mes i mig.
El voluntari s’incorpora a un dels equips i en qualsevol moment el poden cridar, sempre respectant els seus horaris d’actuació.
I si tinc dubtes, de si haig de fer quelcom o dir o no dir?
El voluntari forma part d’un equip, aquest equip li respondre totes les preguntes necessàries, i de fet és obligació del voluntari avisar a l’equip per qualsevol qüestió. El seu referent és la treballadora social de l’equip, qui avisarà aquí correspongui.
Si es tracta d’una pregunta emocional, es posarà en contacte amb ell probablement el psicòleg.
Si es tracta d’una pregunta de cures, la infermera. I així progressivament.
A part des de la FH sempre tenen una persona a la seva disposició.